داروخانه شبانه روزی تک پاسداران (تاسیس ۱۳۸۸)

مجوز فروش اینترنتی:
در پی تدوین و تصویب دستورالعمل فروش اینترنتی اقلام غیر دارویی،داروخانه شبانه روزی تک پاسداران موفق به اخذ مجوز اینترنتی اقلام غیر دارویی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی گردید.بر طبق این مجوز داروخانه شبانه روزی تک پاسداران می تواند از طریق وب سایت رسمی خود،ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات ،اقدام به فروش اینترنتی اقلام غیر دارویی نماید.